Regulamin serwisu ITFIX


Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2017r.
Regulamin dotyczy warunków współpracy między firmą ITFIX Usługi Informatyczne ul. Jabłoniowa 29A 80-175 Gdańsk NIP: 5833067841 REGON: 363888820 zwaną w dalszej części Serwisem a osobą zlecającą zwanym w dalszej części Zleceniodawcą bądź Klientem, w zakresie napraw komputerów, telefonów oraz konsol do gier. Skorzystanie z usług, czyli zlecenie naprawy sprzętu oznacza jednocześnie akceptację zawartych poniżej warunków.


§1  Usługi serwisowe

Warunki serwisowe oraz przebieg naprawy

 

 1. Zgłoszenia sprzętu Klienta do serwisu może nastąpić na kilka sposobów:
  • Osobiście przez zleceniodawcę w siedzibie serwisu
  • Telefonicznie — gdy Zleceniodawca nie ma dostępu do Internetu
  • Elektronicznie przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej
 2. Sprzęt może zostać dostarczony do siedziby Serwisu osobiście przez zleceniodawcę lub za pośrednictwem Kuriera.
 3. Serwis wydaje Klientowi dokument „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu”, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu.
 4. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście, osobie pisemnie upoważnionej bądź wysyłany na adres zawarty w formularzu zgłoszeniowym. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu potwierdzenia.
 5. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie transportu od zleceniodawcy do serwisu. W przypadku zauważenia uszkodzeń i wad, o których Zleceniodawca nie poinformował wcześniej, serwis uznaje, iż powstały one w trakcie transportu i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności a ewentualne koszty ich naprawy pokrywa Zleceniodawca.
 6. Na wydanie diagnozy i wycenę naprawy serwis zastrzega sobie od 1 do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu.
 7. Na naprawę uszkodzonego sprzętu, serwis zastrzega sobie do 20 dni roboczych, licząc od dnia akceptacji diagnozy przez Klienta. W przypadku wyniknięcia niespodziewanych komplikacji takich jak inne od zgłoszonej ukryte wady czy niedostępność niezbędnych podzespołów, serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy do czasu, aż zaistnieją warunki umożliwiające jej dokończenie. W takiej sytuacji Zleceniodawca ma prawo w każdej chwili zrezygnować z naprawy.
 8. Mimo dołożenia wszelkich starań i zachowania środków ostrożności, serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane zawarte na nośnikach dołączonych do wysyłanego sprzętu, ich utratę lub uszkodzenie.
 9. Serwis informuje, że przeprowadzenie diagnostyki, naprawy lub modernizacji sprzętu może wymagać jego rozmontowania i usunięcia plomb gwarancyjnych, a to może prowadzić do utraty gwarancji producenta lub udzielonej przez inny podmiot (np. poprzedni serwis). Powyższe nie dotyczy obsługi oprogramowania.
 10. Serwis informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w toku wykonywanych czynności diagnostycznych i naprawy (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, rozlania matryc itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania czynności serwisowych. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Zleceniodawca.
 11. W przypadku gdy uszkodzony sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja, lub naruszenie konstrukcji) serwis zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu zleceniodawcy) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy (jeśli zaistnieją) oraz ewentualnej przesyłki w obie strony (zgodnie z aktualnym w danej chwili cennikiem).
 12. Serwis przyjmując sprzęt, nie weryfikuje prawa własności Klienta do powierzanego mienia. Klient przekazujący sprzęt do naprawy deklaruje, że ma prawo do jego rozporządzania jako właściciel lub dysponent (np. pośrednik lub upoważniony pracownik), wskazując jednocześnie osobę uprawnioną do podejmowania decyzji i ustaleń w kwestii zakresu, kosztów i terminu realizacji usługi.
 13. Wymienione w czasie naprawy sprzętu części lub podzespoły będą zwracane na wniosek Klienta w trakcie odbioru sprzętu. Klient jest zobowiązany wyrazić chęć otrzymania wymienionych części w trakcie trwania naprawy.
 14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi.
 15. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty poinformowania zleceniodawcy o możliwości odbioru sprzętu bądź niepodjęcia przez zleceniodawcę decyzji o terminie wysyłki – naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł brutto dziennie, którą musi pokryć Zleceniodawca i uzależnia wydanie sprzętu od wcześniejszego uiszczenia opłaty za magazynowanie. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania zleceniodawcy o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.)
 16. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z serwisu w terminie 3 miesięcy od daty poinformowania zleceniodawcy o możliwości odbioru lub przez ten czas nie zostanie podjęta przez zleceniodawcę decyzja o terminie odesłania sprzętu, sprzęt ulega utylizacji.
 17. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Serwis o zmianie danych kontaktowych, ponieważ niezawiniony przez Serwis brak możliwości nawiązania kontaktu przez 14 dni od daty zakończenia naprawy rozpoczyna okres naliczania opłaty za magazynowanie.
 18. Za skuteczne powiadomienie przyjmuje się przekazanie Klientowi ww. informacji w sposób przez niego wskazany, tj. drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną.
 19. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi po uzgodnieniu i zaakceptowaniu ostatecznej ceny Serwis może domagać się od Klienta pokrycia kosztów zużytych części i czynności serwisowych, uzależniając od tego wydanie sprzętu.
 20. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu, do którego części są trudno lub całkowicie niedostępne.

§2  Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacja uwzględniana jest tylko i wyłącznie na podstawie okazania paragonu, faktury bądź wystawionej przez serwis karty gwarancyjnej.
 2. Długość okresu gwarancyjnego jest zależna od rodzaju wykonanej usługi – okres gwarancyjny jest najczęściej przedstawiony w specyfikacji danej usługi, a także jest wyszczególniony na wystawionej przez serwis karcie wydania sprzętu. W przypadku, gdy sprzęt nosi znamiona wcześniejszej ingerencji lub jego stan budzi wątpliwości, serwis zastrzega sobie prawo do zmiany okresu gwarancyjnego dla każdej usługi.
 3. Gwarancja nie dotyczy czynności konserwacyjnych sprzętu opisanych w instrukcji obsługi lub instrukcji użytkowania. Czynności te należą do obowiązków użytkownika i mogą zostać wykonane przez serwis dodatkowo, na koszt Klienta.
 4. Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne, usługi konfiguracji oprogramowania, instalacje systemów operacyjnych oraz wad lub usterek będących następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników w tym termicznych i chemicznych lub spowodowane zalaniem Sprzętu, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji i składowania.
 5. Sposób dostarczenia przez Klienta Sprzętu do Naprawy gwarancyjnej:
  • wysłanie sprzętu na swój koszt za pośrednictwem poczty lub kuriera
  • osobiste dostarczenie sprzętu do serwisu
 6. W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancyjny jest przedłużany o czas pobytu sprzętu w serwisie w ramach naprawy gwarancyjnej. Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej okres gwarancyjny nie jest naliczany od nowa.
 7. Serwis zastrzega sobie od 7 do 30 dni roboczych na realizację reklamacji, czas ten może ulec zmianie z powodu wyniknięcia niespodziewanych komplikacji takich jak inne od zgłoszonej ukryte wady czy niedostępność niezbędnych podzespołów. W takim przypadku serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu reklamacji, do czasu aż zaistnieją warunki umożliwiające jej dokończenie. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej nadaniu.

§3  Płatności oraz cennik

 1. Po zakończeniu darmowej diagnozy Serwis przekazuje Klientowi kosztorys naprawy w celu akceptacji. Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających wykonania usługi oraz części użytych w celu naprawy.
 2. Klient jest bezpośrednio informowany o jakichkolwiek zmianach w cenie naprawy, które mogą wyniknąć z konieczności wymiany lub naprawy innych komponentów niezgłoszonych przez klienta.
 3. Wycena naprawy kalkulowana jest w oparciu o cennik oraz cenę elementów i podzespołów podlegających wymianie w związku ze zleceniem naprawy.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za wykonaną usługę serwisową w momencie wydania sprzętu z naprawy bądź przy odbiorze od Kuriera (pobranie).
 5. Wszystkie diagnozy oraz wyceny są darmowe, jeżeli Serwis jest w stanie dokonać jej w ciągu godziny pracy. W przypadku, w którym czas diagnozy przekracza określone 60 minut, Klient może zostać poinformowany o dodatkowych kosztach z tytułu diagnozy w kwocie 50 zł brutto.

§4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, które nie zostały zawarte w niniejszym regulaminie, stosuję się do nich obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Każdy klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu w celu naprawy lub diagnozy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.